Ishwar Allah Tere Naam, Sabko Sanmati De Bhagwan (via Stories and Stuff!)

sarvE janAh sukhino bhavantu samasta sanmangalani bhavantu om s’Antih, s’Antih, s’Antih. svasti prajAbhyah paripAlayantAm nyAyEna mArgENa, mahIm mahIs’Ah gO, brAhmaNebhyah s’ubhamastu nityam lOkAh samastAh sukhino bhavantu. You recognise these words from Gandhiji’s Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sita ram. It means (as you know) that Ishwar and Allah are both Your names, please give…

About these ads